fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

REGULAMIN PROMOCJI w ramach akcji WAKACYJNA CENA 28-30 czerwca 2019

Organizatorem Warsztatów Fotograficznych jest Toruńska Szkoła Fotografii z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 22 lok. 36.

I. Postanowienia ogólne

1. Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności w zakresie fotografii cyfrowej.

2. Kursy będą odbywały się w dniach podanych na stronie internetowej promocji, w formularzu rejestracyjnym oraz w wydarzeniu na profilu społecznościowym Toruńskiej Szkoły Fotografii.

3. Warsztaty fotograficzne będą prowadzone przez zawodowego fotografa, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służąc pomocą i radą.

4. Kursy fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w Programie. Na kursach Uczestnicy spotykają się wg. ustalonego wcześniej planu. Nieuczestniczenie lub ograniczone uczestnictwo w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.

II. Cena

1. Koszt uczestnictwa wynosi:
a) Weekendowy intensywny kurs fotografii: 215,00 zł brutto
b) Kurs Adobe Lightroom dla fotografów: 340,00 zł brutto

2. Cena zawiera koszty:
a. kurs fotografii,
b. ubezpieczenie NNW.

III. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Kursów może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia w wieku od 16 lat z udzieloną zgodą opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest potwierdzenie przez Organizatora zakwalifikowania Uczestnika w kursie, na podstawie przesłanego Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie pełnej opłaty udziału przelewem na konto Organizatora: 33 1140 2004 0000 3702 6413 4791, tytułem odpowiednio do wybranego kursu: a) „Weekendowy intensywny kurs fotografii – WAKACYJNA PROMOCJA, imię i nazwisko uczestnika”, b) „Kurs Adobe Lightroom dla fotografów – WAKACYJNA PROMOCJA, imię i nazwisko uczestnika” Płatność może zostać zrealizowana poprzez płatność elektroniczną dostępną na stronie internetowej
https://www.szkola-fotograficzna.pl/wakacyjna-promocja/dokonaj-platnosci/

3. Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem kursu (decyduje data wpływu na konto Organizatora) lub w terminie późniejszym za zgodą organizatora.

4. W przypadku zgłoszonej przez Uczestnika rezygnacji z kursu w ciągu dwóch dni przed dniem rozpoczęcia zajęć opłata nie będzie zwracana. Możliwe jest wykorzystanie opłaty za kurs w innym terminie, zgodnym z opublikowanym harmonogramem kursów i warsztatów, pod warunkiem dopłaty do pełnej ceny kursu.

5. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba.

6. W przypadku nie dojścia do skutku kursów fotograficznych z powodów zależnych lub niezależnych od Organizatora (siła wyższa, kataklizmy, złe warunki atmosferyczne, choroba prowadzącego, itp.) Organizator zaproponuje Uczestnikowi nowy termin udziału lub zwróci wpłatę w terminie 10 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu warsztatów.

IV. Zasady naboru uczestników warsztatów

1. Zainteresowani przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod adresem https://www.szkola-fotograficzna.pl/torun-za-pol-ceny/kursy-fotograficzne/

2. Po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsca w kursie, Uczestnik będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. II. Regulaminu. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłat.

3. W przypadku braku miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania kolejnego terminu kursu. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.

V. Obowiązki uczestników

1. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do niniejszego Regulaminu Warsztatów Fotograficznych.

2. Podczas zajęć Weekendowego intensywnego kursu fotografii Uczestnik obowiązany jest posiadać aparat fotograficzny: cyfrowa lustrzanka z obiektywem lub cyfrowy aparat z wymienną optyką, w którym nie zastosowano lustra tzw. „bezlusterkowiec” z obiektywem lub cyfrowy aparat kompaktowy z trybami PASM, a także kartę pamięci do aparatu, naładowany akumulator.

3. Uczestnik kursu dla swojego bezpieczeństwa powinien poinformować organizatora o ewentualnych problemach zdrowotnych, mogących wystąpić w skrajnych przypadkach.

4. Uczestnik oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie internetowej i na profilu społecznościowym Organizatora kursu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, pozostawione przez uczestników bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

2. Organizator Warsztatu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na profilu społecznościowym Szkoły Fotografii za odrębną zgodą.

3. Złożenie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Jeśli uczestnikiem jest niepełnoletni należy wypełnić i dostarczyć osobiście najpóźniej w dniu odbycia kursu fotograficznego przed zajęciami podpisanej zgody rodzica(ów)/opiekuna prawnego.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.szkola-fotograficzna.pl nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

6. Podczas kursu obowiązuje Regulamin kursów i warsztatów.