fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

REGULAMIN KURSÓW FOTOGRAFICZNYCH w ramach akcji TORUŃ ZA PÓŁ CENY 3-5 kwietnia 2020

Organizatorem Warsztatów Fotograficznych jest Toruńska Szkoła Fotografii z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 22 lok. 36, działając na podstawie regulaminu współpracy w ramach akcji promocyjnej „Toruń za pół ceny”. Organizatorami akcji o nazwie „Toruń za pół ceny” są Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń oraz EUROZET sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa.

I. Postanowienia ogólne

1. Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności w zakresie fotografii cyfrowej.

2. Warsztaty fotograficzne będą odbywały się w dniach podanych na stronie internetowej warsztatów, w formularzu rejestracyjnym oraz w wydarzeniu na profilu społecznościowym warsztatów.

3. Warsztaty fotograficzne będą prowadzone przez zawodowego fotografa, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służąc pomocą i radą.

4. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w Programie kursów. Na warsztatach fotograficznych Uczestnicy spotykają się wg. ustalonego wcześniej planu. Nieuczestniczenie lub ograniczone uczestnictwo w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.

II. Cena

1. Koszt uczestnictwa wynosi:
a) Jednodniowy intensywny kurs fotografii: 180,00 zł brutto
b) Weekendowy intensywny kurs fotografii: 210,00 zł brutto
c) Adobe Lightroom dla fotografów: 285,00 zł brutto

2. Cena zawiera koszty:
a. kurs fotografii,
b. ubezpieczenie NNW.

III. Warunki uczestnictwa w warsztacie fotograficznym

1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia w wieku od 16 lat z udzieloną i dostarczoną przed zajęciami zgodą rodzica lub prawnego opiekuna

pobierz plik zgody rodzica/prawnego opiekuna do wydrukowania

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest potwierdzenie przez Organizatora zakwalifikowania Uczestnika do warsztatów, na podstawie przesłanego Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie pełnej opłaty udziału w warsztacie fotograficznym przelewem na konto Organizatora: 33 1140 2004 0000 3702 6413 4791, tytułem odpowiednio do wybranego kursu:
a) Jednodniowy intensywny kurs fotografii – TORUŃ ZA PÓŁ CENY, imię i nazwisko uczestnika”
b) „Weekendowy intensywny kurs fotografii – TORUŃ ZA PÓŁ CENY, imię i nazwisko uczestnika”
c) „Adobe Lightroom dla fotografów – TORUŃ ZA PÓŁ CENY, imię i nazwisko uczestnika”.

Płatność może zostać zrealizowana poprzez płatność elektroniczną dostępną na stronie internetowej
www.szkola-fotograficzna.pl/torun-za-pol-ceny/dokonaj-platnosci

3. Pełna opłata za warsztaty musi być dokonana najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2020 r. Decyduje data wpływu na konto Organizatora.

4. REZYGNACJA. W przypadku zgłoszonej przez Uczestnika rezygnacji z kursu w ciągu pięciu dni przed dniem rozpoczęcia zajęć wpłata nie będzie zwracana.

5. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba.

6. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez uczestnika z zachowaniem powyższego terminu lub nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych z powodów zależnych lub niezależnych od Organizatora (siła wyższa, kataklizmy, złe warunki atmosferyczne, choroba prowadzącego, itp.) Organizator kursu zaproponuje Uczestnikowi nowy termin udziału lub zwróci wpłatę w terminie 10 dni roboczych od dnia rezygnacji uczestnika.

7. Kursy oferowane w ramach akcji TORUŃ ZA PÓŁ CENY są kursami promocyjnymi. Podczas tej akcji nie ma możliwości realizacji zakupionych wcześniej voucherów prezentowych.

8. W ramach akcji promocyjnej TORUŃ ZA PÓŁ CENY kalibracja laptopa dostępna jest jako opcja dodatkowa. Dla uczestników zainteresowanych usługą, kalibracja w cenie 75,00 zł brutto (rabat 50% – cena regularna kalibracji 149,00 zł brutto). Nie dotyczy kursu “Adobe Lightroom dla fotografów” – kalibracja jest wliczona w cenę tego kursu.

IV. Zasady naboru uczestników warsztatów

1. Podczas warsztatów Uczestnik obowiązany jest posiadać aparat fotograficzny: cyfrowa lustrzanka z obiektywem lub cyfrowy aparat z wymienną optyką, w którym nie zastosowano lustra tzw. „bezlusterkowiec” z obiektywem lub cyfrowy aparat kompaktowy z trybami PASM, a także kartę pamięci do aparatu, naładowany akumulator.

2. Uczestnik warsztatów fotograficznych dla swojego bezpieczeństwa powinien poinformować organizatora o ewentualnych problemach zdrowotnych, mogących wystąpić w skrajnych przypadkach.

3. Uczestnik oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie internetowej i na profilu społecznościowym Organizatora Warsztatu Fotograficznego.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, pozostawione przez uczestników bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

2. Organizator Warsztatu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na profilu społecznościowym Szkoły Fotografii.

3. Złożenie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Jeśli uczestnikiem jest niepełnoletni należy wypełnić i dostarczyć osobiście najpóźniej w dniu odbycia kursu fotograficznego przed zajęciami podpisanej zgody rodzica(ów)/opiekuna prawnego.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.szkola-fotograficzna.pl nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

6. Podczas kursu obowiązuje Regulamin kursów i warsztatów.