fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

REGULAMIN KURSÓW FOTOGRAFICZNYCH w ramach akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY 20-22 marca 2020

Organizatorem Warsztatów Fotograficznych jest Toruńska Szkoła Fotografii z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 22 lok. 36, działając na podstawie regulaminu współpracy w ramach akcji promocyjnej „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY edycja wiosenna 2020 r.”, której organizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, (00-613), NIP: 5252150196, REGON: 016213775.

I. Postanowienia ogólne

1. Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności w zakresie fotografii cyfrowej.

2. Warsztaty fotograficzne będą odbywały się w dniach podanych na stronie internetowej warsztatów, w formularzu rejestracyjnym oraz w wydarzeniu na profilu społecznościowym warsztatów.

3. Warsztaty fotograficzne będą prowadzone przez zawodowego fotografa, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służąc pomocą i radą.

4. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w Programie kursów. Na warsztatach fotograficznych Uczestnicy spotykają się wg. ustalonego wcześniej planu. Nieuczestniczenie lub ograniczone uczestnictwo w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.

II. Cena

1. Koszt uczestnictwa wynosi:
a) Jednodniowy intensywny kurs fotografii: 180,00 zł brutto
b) Weekendowy intensywny kurs fotografii: 210,00 zł brutto
c) Adobe Lightroom dla fotografów: 285,00 zł brutto

2. Cena zawiera koszty:
a. kurs fotografii,
b. ubezpieczenie NNW.

III. Warunki uczestnictwa w warsztacie fotograficznym

1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia w wieku od 16 lat z udzieloną i dostarczoną przed zajęciami zgodą rodzica lub prawnego opiekuna

pobierz plik zgody rodzica/prawnego opiekuna do wydrukowania

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest potwierdzenie przez Organizatora zakwalifikowania Uczestnika do warsztatów, na podstawie przesłanego Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie pełnej opłaty udziału w warsztacie fotograficznym przelewem na konto Organizatora: 33 1140 2004 0000 3702 6413 4791, tytułem odpowiednio do wybranego kursu:
a) Jednodniowy intensywny kurs fotografii – POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ, imię i nazwisko uczestnika”
b) „Weekendowy intensywny kurs fotografii – POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ, imię i nazwisko uczestnika”
c) „Adobe Lightroom dla fotografów – POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ, imię i nazwisko uczestnika”.

Płatność może zostać zrealizowana poprzez płatność elektroniczną dostępną na stronie internetowej https://www.szkola-fotograficzna.pl/kursy-fotograficzne-polska-zobacz-wiecej/dokonaj-platnosci/

3. Pełna opłata za warsztaty musi być dokonana najpóźniej do dnia 22 marca 2020 r. Decyduje data wpływu na konto Organizatora.

4. REZYGNACJA. W przypadku zgłoszonej przez Uczestnika rezygnacji z kursu w ciągu pięciu dni przed dniem rozpoczęcia zajęć wpłata nie będzie zwracana.

5. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba.

6. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez uczestnika z zachowaniem powyższego terminu lub nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych z powodów zależnych lub niezależnych od Organizatora (siła wyższa, kataklizmy, złe warunki atmosferyczne, choroba prowadzącego, itp.) Organizator kursu zaproponuje Uczestnikowi nowy termin udziału lub zwróci wpłatę w terminie 10 dni roboczych od dnia rezygnacji uczestnika.

7. Kursy oferowane w ramach akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY są kursami promocyjnymi. Podczas tej akcji nie ma możliwości realizacji zakupionych wcześniej voucherów prezentowych.

8. W ramach akcji promocyjnej POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY kalibracja laptopa dostępna jest jako opcja dodatkowa. Dla uczestników zainteresowanych usługą, kalibracja w cenie 75,00 zł brutto (rabat 50% – cena regularna kalibracji 149,00 zł brutto).

IV. Zasady naboru uczestników warsztatów

1. Zainteresowani przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod adresem www.polskazobaczwiecej.pl

2. Podczas warsztatów Uczestnik obowiązany jest posiadać aparat fotograficzny: cyfrowa lustrzanka z obiektywem lub cyfrowy aparat z wymienną optyką, w którym nie zastosowano lustra tzw. „bezlusterkowiec” z obiektywem lub cyfrowy aparat kompaktowy z trybami PASM, a także kartę pamięci do aparatu, naładowany akumulator.

3. Uczestnik warsztatów fotograficznych dla swojego bezpieczeństwa powinien poinformować organizatora o ewentualnych problemach zdrowotnych, mogących wystąpić w skrajnych przypadkach.

4. Uczestnik oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie internetowej i na profilu społecznościowym Organizatora Warsztatu Fotograficznego.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, pozostawione przez uczestników bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

2. Organizator Warsztatu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na profilu społecznościowym Szkoły Fotografii.

3. Złożenie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Jeśli uczestnikiem jest niepełnoletni należy wypełnić i dostarczyć osobiście najpóźniej w dniu odbycia kursu fotograficznego przed zajęciami podpisanej zgody rodzica(ów)/opiekuna prawnego.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.szkola-fotograficzna.pl nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

6. Podczas kursu obowiązuje Regulamin kursów i warsztatów.