fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

REGULAMIN KURSÓW (pl)

Organizatorem kursów jest Toruńska Szkoła Fotografii z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 22 lok. 36.

I. Postanowienia ogólne

1. Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności w zakresie fotografii cyfrowej oraz znajomości oprogramowania do edycji zdjęć.

2. Warsztaty fotograficzne będą odbywały się w dniach podanych na stronie internetowej warsztatów, w formularzu rejestracyjnym i/lub na profilu społecznościowym Szkoły Fotografii.

3. Warsztaty fotograficzne będą prowadzone przez zawodowego fotografa, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służąc pomocą i radą.

4. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w Programie kursów. Na warsztatach fotograficznych Uczestnicy spotykają się wg. ustalonego wcześniej planu. Nieuczestniczenie lub ograniczone uczestnictwo w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.

II. Cena

1. Koszt uczestnictwa wynosi 369,00 zł (cena brutto).

III. Warunki uczestnictwa w warsztacie fotograficznym

1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia w wieku od 15 lat z udzieloną i dostarczoną przed zajęciami zgodą rodzica lub prawnego opiekuna

POBIERZ>>> plik zgody rodzica/prawnego opiekuna do wydrukowania

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest potwierdzenie przez Organizatora kursu zakwalifikowania Uczestnika do warsztatów, na podstawie przesłanego zgłoszenia elektronicznego (formularz na stronie kursu) oraz uiszczenie pełnej opłaty udziału w warsztacie fotograficznym.

Opłata może zostać również przelana na konto Organizatora kursu nr:
33 1140 2004 0000 3702 6413 4791, tytułem: imię i nazwisko, kurs fotografii miejscowość

Płatność może zostać zrealizowana poprzez bezpieczną natychmiastową płatność elektroniczną, dostępną pod poniższym linkiem
www.szkola-fotograficzna.pl/kursy/pl/dokonaj-platnosci

3. Pełna opłata za wybrany kurs musi być dokonana najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu, chyba że uczestnik zapisze się w terminie późniejszym (informacja o płatności po wcześniejszej konsultacji z organizatorem kursu). Decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty za kurs na konto Organizatora. W przypadku niewpłynięcia środków po zapisaniu się, na miejsce danej osoby zostanie zapisana kolejna osoba.

4. Rezygnacja. W przypadku zgłoszonej przez Uczestnika rezygnacji z kursu w ciągu pięciu (5) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć wpłata nie będzie zwracana.

5. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez uczestnika z zachowaniem powyższego terminu (pkt. III, pp. 4. – sześć (6) i więcej dni przed rozpoczęciem kursu) lub nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych z powodów niezależnych od Organizatora (np. siła wyższa, kataklizmy, złe warunki atmosferyczne, choroba prowadzącego, itp.) Organizator kursu zaproponuje Uczestnikowi nowy termin udziału w kursie lub voucher na kurs ważny w termie 12 miesięcy lub zwrot wpłaty w ciągu 30 dni roboczych od zgłoszenia rezygnacji lub terminu nieodbytego kursu.

6. Kalibracja monitora laptopa. W ramach kursu dla uczestników możliwa jest kalibracja ekranu w cenie 119,00 zł brutto (cena regularna kalibracji 149,00 zł brutto). Powyższe nie dotyczy kursu “Adobe Lightroom dla fotografów” – kalibracja wliczona jest w cenę tego kursu.

IV. Zasady naboru uczestników warsztatów

1. Podczas warsztatów Uczestnik powinien posiadać cyfrowy aparat fotograficzny: lustrzanka, tzw. „bezlusterkowiec” lub aparat kompaktowy z naładowanym akumulatorem. Jeśli uczestnik nie posiada aparatu, wówczas organizator kursu zapewni na czas zajęć odpowiedni do nauki sprzęt – prosimy o kontakt w celu rezerwacji aparatu na kurs.

2. Uczestnik warsztatów fotograficznych dla swojego bezpieczeństwa powinien odpowiednio wcześniej poinformować organizatora o ewentualnych problemach zdrowotnych, mogących wystąpić w skrajnych przypadkach.

3. Uczestnik oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł (zdjęć) powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie internetowej i/lub na profilu społecznościowym Organizatora kursu.

V. Warunki szczególne – koronawirus.

1. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju organizator kursu będzie stosował się do wytycznych/zaleceń/rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz MEN w zakresie bezpiecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych.

2. W sytuacji podniesionego ryzyka zakażeń możliwa jest zastępcza forma kształcenia np. forma mieszana (hybrydowa). Zajęcia hybrydowe polegają na częściowym przeprowadzeniu zajęć zdalnych na odległość (prowadzonych online na żywo z wykładowcą) oraz zajęć stacjonarnych/warsztatowych, odbywających się w niewielkich grupach z zachowaniem bezpiecznej organizacji kursów. Wybór formy przeprowadzenia zajęć będzie zależny od sytuacji epidemicznej na danym terenie lub innych czynników.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, pozostawione przez uczestników bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora kursu.

2. Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na profilu społecznościowym Szkoły Fotografii.

3. Złożenie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Jeśli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgody w dniu odbycia kursu fotograficznego przed zajęciami. Zgoda może zostać dostarczona elektronicznie (skan/zdjęcie) na adres info@szkola-fotograficzna.pl

5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.szkola-fotograficzna.pl nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.