fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

Regulamin kursów i warsztatów

organizowanych w Toruńskiej Szkole Fotografii
87-100 Toruń, ul. Szeroka 22/36.

1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.szkola-fotograficzna.pl oraz w publikacjach reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zajęcia prowadzone przez Toruńską Szkołę Fotografii są zajęciami dokształcającymi i skierowane są do osób zainteresowanych fotografią.

3. Zgłoszenia na kurs/warsztat przyjmowane są telefonicznie oraz elektronicznie poprzez formularze dostępne na stronie internetowej www.szkola-fotograficzna.pl.

4. Rezerwacja miejsca na kursie lub warsztacie odbywa się poprzez dokonanie pełnej opłaty za kurs lub wpłatę zaliczki, w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zgłoszenia lub najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeśli kurs nie odbędzie się z winy organizatora wpłata zostanie zwrócona lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji.

6. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika na 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć zwracane jest 50% opłaty za kurs. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej w ciągu 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć lub w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku kursu wykupionego w ramach vouchera podarunkowego rezygnacja jest możliwa po upływie terminu jego ważności. Rezygnację przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej, mailowej lub przesłanej faksem. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w przeciągu 90 dni od potwierdzenia zgłoszonej rezygnacji.

7. Uczestnik kursu wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie w ramach działalności Toruńskiej Szkoły Fotografii wizerunku uczestnika w formie fotografii lub filmów oraz prac uczestnika powstałych w trakcie trwania kursu/warsztatu/pleneru w szczególności poprzez publikację na stronie internetowej Toruńskiej Szkoły Fotografii, a także w portalach społecznościowych Toruńskiej Szkoły Fotografii oraz w drukowanych i elektronicznych materiałach marketingowych. Zgoda powyższa zostaje udzielona bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a uczestnik zrzeka się wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku oraz jego prac przez organizatora kursu w wyżej wymienionym zakresie.

8. Wykorzystanie fotografii wykonanych przez uczestnika podczas kursu/warsztatu/pleneru dozwolone jest w zakresie prywatnego użytku. Komercyjne wykorzystanie wykonanych fotografii wymaga pisemnej zgody organizatora kursu za wyjątkiem publikacji zdjęć na własnej stronie internetowej (firmowej) uczestnika Warsztatu Fotografii Ślubnej.

9. Organizator ani Wykładowca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne utraty lub zniszczenie własności uczestnika powstałe w czasie warsztatu lub kursu, o ile nie powstały na skutek zaniedbania i winy umyślnej ze strony Organizatora lub Wykładowcy.

10. Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

11. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie przedpłaty i opłaty za kurs lub warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Z dniem 30 czerwca 2021 wszystkie vouchery zniżkowe tracą ważność.

13. Aktualny regulamin kursów dostępny jest na niniejszej stronie, a wszelkie zmiany będą dokonywane bez wcześniejszej zapowiedzi oraz bez powiadomienia.

Ostatnia aktualizacja: 30/03/2021